Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU „Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów”.

Utworzono dnia 01.09.2023

W okresie 01.05.2020 r. - 31.08.2023 r. Gmina Łagów/ Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie realizowała projekt „Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów”.

Informujemy, że deklarujemy utrzymanie trwałości rezultatów projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów”, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, przez okres 40 m-cy od daty zakończenia projektu, tj. 31 sierpień 2023 roku, w tym:

 • utrzymanie 54 miejsc w 4 świetlicach środowiskowych świadczących zajęcia edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci w wieku do 16 lat w następujących lokalizacjach:
 • Świetlica Środowiskowa w Płuckach, Płucki 20, 26-025 Łagów – 11 miejsc,
 • Świetlica Środowiskowa filia w Nowej Zbelutce, Nowa Zbelutka 84, 26-025 Łagów – 16 miejsc,
 • Świetlica Środowiskowa filia w Nowym Stawie, Nowy staw 32 B, 26-025 Łagów - 11 miejsc,
 • Świetlica Środowiskowa filia w Piotrowie, budynek remizy OSP, Piotrów, 26-025 Łagów - 16 miejsc.
 • dzieci będą mogły skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia artystyczno-teatralno-muzyczne, warsztaty z robotyki i informatyki, zajęcia kulinarne, zajęcia z matematyki, zajęcia logopedyczne, zajęcia taneczne, zajęcia z integracji sensorycznej (w świetlicy środowiskowej w Płuckach oraz świetlicy środowiskowej filia w Nowej Zbelutce),
 • rodzice, opiekunowie będą mieli możliwość z konsultacji indywidualnej z psychologiem, pedagogiem, terapeutą oraz prawnikiem

Gmina Łagów zgłasza gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w ramach działalności świetlic środowiskowych w 4 ww. lokalizacjach działających na terenie gminy Łagów dla dzieci w wieku do 16 lat mieszkających na terenie Gminy Łagów.

Osoby zainteresowanie udziałem dziecka w zajęciach świetlicowych powinny wypełnić „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu (dziecko)” stanowiący załącznik nr 1 do Procedury i złożyć go:

 • na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łagów – ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, w godzinach pracy Urzędu,
 • w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie - ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, w godzinach pracy Ośrodka,
 • pocztą na adres w/w instytucji,
 • lub w formie czytelnego skanu na adres e-mailowy: gops@lagowgmina.pl lub urzad@lagowgmina.pl

 

W przypadku zainteresowania Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w zajęciach świetlicowych do skorzystania z Punktu Wsparcia Rodziny (wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, prawne oraz terapeuty), osoby zainteresowane składają  Formularz  zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu (Rodzic/Opiekun prawny)” – stanowiący załącznik nr 2 do Procedury i złożyć go:

 • na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łagów – ul. Rynek 62, 26-025 Łagów,  w godzinach pracy Urzędu,
 • w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie - ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, w godzinach pracy Ośrodka,
 • pocztą na adres w/w instytucji,
 • lub w formie czytelnego skanu na adres e-mailowy: gops@lagowgmina.pl lub urzad@lagowgmina.pl

 

Poniżej publikujemy procedurę monitorowania trwałości realizacji projektu oraz formularze zgłoszeniowe.

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (41) 343 70 59