Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Informacja o udzielaniu stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)

 

 1. Stypendia szkolne przysługują:
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Łagów.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:
 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), tj. 600,00 zł

2.    Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łagów stypendium szkolne udziela się w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności:

a) zakupu podręczników i lektur szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,

b) zakupu artykułów szkolnych, m.in.: zeszytów, bloków, długopisów, piórników, plecaków szkolnych oraz innych przyborów szkolnych,

c) zakupu stroju sportowego: dresu sportowego, bluzy sportowej, spodni sportowych, spodenek i koszulek sportowych, obuwia sportowego, trampek, stroju kąpielowego, czepka, okularów pływackich, klapek na basen,

d) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. muzycznych, tanecznych, językowych, sportowych),

e) zakupu sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań,

f) zakupu sprzętu sportowego do udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę,

g) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

h) korzystania z Internetu,

i) zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,

j) zakupu stroju i wyposażenia wymaganego przez szkołę niezbędnego do realizacji praktycznej nauki zawodu lub odbywania praktyk,

k) innych wydatków o charakterze edukacyjnym.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupupodręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych, przyborów szkolnych oraz innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

3.       Wysokość kwot stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznej wysokości dochoduna osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium oraz wynika z okoliczności, o którychmowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 1. dochód do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - stypendium szkolne w wysokości od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych,
 2. dochód powyżej 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - stypendium szkolne w wysokości od 80% do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 1. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi)znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

2. Występujący o zasiłek szkolny wnioskodawca powinien przedstawić uprawdopodobnieniezdarzenia losowego.

3. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenialosowego i ocenę sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

1.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

2. Druk wniosku dostępny będzie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie, na stronie: http://www.mgopslagow.pl/.

3. Wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się osobiście na odpowiednim druku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowiepokój nr 1, w godzinach 9.00 - 12.00 (poniedziałek - piątek).

4.Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

5.Termin składania wniosków :

 • Dla uczniów szkół od 01 września do 15 września 2023 r.
 • Dla słuchaczy kolegiów od 01 października do 15 października 2023 r.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

1.Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2.Dokumentami tymi będą rachunki, faktury (wystawione na wnioskodawcę i przez niego opisane) i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami wystawione w okresie od 1 lipca 2023 r. i potwierdzające celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

3.W przypadku złożenia kilku wniosków przez jednego wnioskodawcę dostarczone faktury, rachunki, bądź inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki powinny być złożone i opisane oddzielnie na każde dziecko, któremu zostało przyznane stypendium.

4.Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

Kryterium dochodowe – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz.901 ze zm.)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJACA

 • zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym przychodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.np. świadectwo pracy.

OSOBA BEZROBOTNA

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 • lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ MGOPS-u

 • oświadczenie lub decyzja z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

 • odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Za uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 345 zł.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.

OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 • zaświadczenie lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne)

INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE DOCHÓD

 

Do Dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu prac społecznie – użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK STYPENDIUM

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:45

Załącznik nr 1 Oświadczenie ogólne

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:44

Załącznik nr 2 zaswiadczenie-o-zarobkach

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:44

Załącznik nr 3 oświadczenie o gospodarstwie rolnym

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:43

Załącznik nr 4 Oświadczenie o Biurze Pracy

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:42

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zasiłkach z pomocy społecznej

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:42

Załącznik nr 6 Pełnomocnictwo

Utworzono dnia 29.08.2023, 15:42

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny