Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Komisariat Policji Raków

Komendant Komisariatu - kom..Grzegorz Boroń

 

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren  dwóch gmin: Łagów, Raków.

Adres:

Komisariat Policji w Rakowie

ul. Leśna 1, 26 - 035 Raków

Telefon:

sekretariat: 47  802 3695

patrol: 723 192 232

dzielnicowy: 728 882 588

Fax:

47 802 3795

E-mail:

rakow@ki.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Łagowie ul. Rynek 62 (mała sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Łagów), w każdą środę miesiąca w godz. 8.00 - 12.00

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie 

 

Adres:

ul. Rynek 62

26-025 Łagów

Telefon:

041 343 70 59

wew.101,102 oraz 106 Pracownicy Socjalni

wew. 104 Kierownik

wew. 301 Świadczenia rodzinne

Fax:

041 343 70 51

E-mail:

 gops@lagowgmina.pl

 

 

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MGKRPA)

ul. Rynek (budynek Remizy strażackiej)

26 - 025 Łagów

Tel.: 041 389 70 02

Do szczególnych zadań Komisji należą:

 • zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współmałżonków, dzieci, rodziców),
 • wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących w sposób szkodliwy społecznie

 

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji (ŚCPiE)

*Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

Tel.: 41 36 76 788, sekretariat dyrektora -Tel.: 41 36 76 302

http://scpie.kielce.eu

e-mail: centrum@psychoterapia24.com

czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach:8.00-20.00

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne
 • Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Pomoc i interwencja dotycząca uzależnień
 • Terapia rodzin i par (również ze związków nieformalnych)
 • Szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego

 

 

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Tel.: 41 36 71 208

e-mail: terapia.uzaleznien@wszzkielce.pl

http://wszzkielce.pl

W przypadku pytań chętnie odpowiemy:

 • Anna Szczepańska -kierownik Ośrodka, Tel. 4136-71-209,
 • Agnieszka Prokop -specjalista psychiatra, Tel. 4136-71-553,
 • Rejestracja -Tel. 4136-71-208

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oferuje pomoc:

1. W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia czynnej:

 • poniedziałek-czwartek godz. 7.00-19.30,
 • piątek: godz. 7.00-14.35.

Udzielamy świadczeń osobom:

 • uzależnionym od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, nikotyna tzw. dopalacze itp.)
 • używającym substancji w sposób szkodliwy (F 10.1)
 • uzależnionym behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, seks itp.)
 • członkom rodzin osób uzależnionych. W swej działalności oferujemy indywidualną i grupową psychoterapię uzależnienia i współuzależnienia.

2. W Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia czynnym:

 • poniedziałek-piątek: godz. 7.00-14.35.

W Oddziale Dziennym realizowany jest podstawowy, intensywny program terapii uzależnienia. Pobyt w Oddziale trwa do 8 tygodni w ramach zwolnienia lekarskiego. Udzielane świadczenia są bezpłatne. Osobom uzależnionym udzielana jest pomoc bez aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

LOKALIZACJE:

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
ul. Kusocińskiego 59, 25-450 Kielce
ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Jagiellońska 72

25 – 734 Kielce

tel. 41 34 573 46

e- mail: wotuw- kielce@morawica.com.pl

www.morawica.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

I.   Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest placówką Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

II.  Podstawowym celem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest realizacja programów terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego województwa świętokrzyskiego.

III. W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wchodzą:

1) Poradnia Leczenia Uzależnień,

2) Dwa całodobowe Oddziały (XII, XIII) Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

3) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacyjny)

Ad III.   Zgodnie z w/w rozporządzeniem Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wykonuje następujące zadania:

1) prowadzenie kompleksowego leczenia zespołu zależności alkoholowej w tym detoksykacji, leczenia farmakologicznego, psychoterapeutycznego, interwencyjnego dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin,

2) udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia od alkoholu i wspołuzalcżnienia w województwie świętokrzyskim,

3) koordynacja pracy zakładów leczenia uzależnienia od alkoholu i wspołuzależnienia na terenie województwa świętokrzyskiego,

4) działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych,

5) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych, zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających 
z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.

Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia kieruje kierownik powołany przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Dyrektor może również wyznaczyć zastępcę kierownika.

Ad III-1. Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje następujące zadania:

1) diagnozę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem alkoholu i naprzemiennym przyjmowaniem innych środków (F. 10 i F. 19), a także diagnozę zaburzeń nawyków i popędów (F.63).

2) prowadzenie leczenia zespołu zależności alkoholowej, w formie psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających środków psychoaktywnych, oraz leczenie farmakologiczne.

3) diagnozę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem wśród członków rodzin alkoholowych i diagnozę problemów współuzależnienia (F.43)

4) prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych 
i członków rodzin osób uzależnionych oraz leczenie farmakologiczne

5) prowadzenie działań konsultacyjne - edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.

6) wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,

7) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi,

Przychodnia organizuje staże i szkolenia doskonalące dla pracowników lecznictwa odwykowego, w porozumieniu z kierownikiem wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Ad III-2. Do zadań całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu należą:

1) Prowadzenie kompleksowego leczenie zespołu zależności alkoholowej obejmujące detoksykację leczenie powikłań somatycznych choroby alkoholowej, leczenie psychoz alkoholowych oraz współistniejących zaburzeń nerwicowych i depresyjnych.

2) realizacja intensywnych programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu

3) prowadzenie działań konsultacyjne - edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,

4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

5) Oddziały terapii uzależnienia-od alkoholu we współdziałaniu z poradniami dla osób z problemem alkoholowym - mogą realizować programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

6) Całodobowymi Oddziałami Terapii Uzależnienia do Alkoholu kierują ordynatorzy, powołani przez Dyrektora Świętokrzyskiego. Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Ad III-3.  Działalność Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych:

1. Do zadań Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych należy detoksykacja, leczenie zespołów abstynencyjnych, leczenie psychoz alkoholowych, motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii

2.Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych kieruje lekarz.

IV.   Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zajmuje się interwencjami w sprawach przyjmowania osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, realizacją postanowień Sądu w sprawach leczenia odwykowego.

V.    Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia współpracuje ponadto z Sądami, Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, Instytutem Psychiatrii 
i Neurologii, Instytutem Psychologii Zdrowia, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

Centrum Interwencji Kryzysowej(CIK)

ul. Urzędnicza 7b

 25-729 Kielce

Tel.: 41366 48 47, Tel.:784531622 (telefony całodobowe)

http://cik.kielce.caritas.pl

e-mail: cik.kielce@caritas.pl

Centrum świadczy usługi całodobowo, we wszystkie dni w roku również w dni świąteczne. Oferta CIK skierowana jest do osób w kryzysie szczególnie do osób przeżywających różnorodne trudności i kryzysy związane min. z:vdoświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,vproblemami rodzinnymi, wychowawczymi,vzagrożeniem samobójstwem,vuzależnieniem i współuzależnieniem, vtraumatycznymi zdarzeniami losowymi,vkryzysem po utracie bliskiej osoby,vutratą pracy,vtrudnościami w kontaktach interpersonalnych,vkłopotami z adaptacją,vkryzysem wiary i dylematami religijnymi. Placówka świadczy następujące formy pomocy:

1.Udzielenie schronienie z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb

2.Pomoc psychologiczną

3.Pomoc prawną

4.Interwencję kryzysową

5.Pomoc psychoterapeutyczną

6.Konsultacje psychiatryczne

7.Pomoc socjalną

8.Całodobowy telefon interwencyjny

9.Terapię rodzin, par i małżeństw

10.Pomoc duchową.

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie, mogą z nich korzystać osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież. Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (telefon: 41366 48 47, 784531 622) lub osobiście w godz. 8.00 –20.00. Nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne ani skierowanie lekarskie. Nie obowiązuje rejonizacja: przyjmowane są osoby z terenu całej Polski. Osoby w sytuacji kryzysowej przyjmowane są natychmiast. Centrum dysponuje również noclegowymi miejscami interwencyjnymi w Hostelu dla kobiet i dzieci w tej samej lokalizacji. Oprócz w/w usług realizowanych w systemie ciągłym okresowo CIK realizuje selektywne programy wsparcia adresowane do wyodrębnionej grupy beneficjentów z woj. Świętokrzyskiego (np. realizacja: programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie dorosłych i dzieci; programów wspierających rozwiązywanie problemu bezdomności -wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych).Więcej informacji na stronie internetowej www.cik.kielce.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny